Home > News > Public Relation > นักศึกษาบริหารการพัฒนาศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่
นักศึกษาบริหารการพัฒนาศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-19 14:45:57

#ภาพกิจกรรม อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยซับมิท จำกัด และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่
ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี