Home > News > Events > การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-07-20 00:25:24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่" วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรงานวิจัย นวัตกรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4810690278981562/4810689785648278/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th