Home > News > Events > การตีพิมพ์บทความในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 ฉบับ
การตีพิมพ์บทความในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 ฉบับ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-19 14:20:09

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร  มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR Code หรือโทรศัพท์ 045-617982

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4626192094098049/4626192000764725/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th