Home > News > Events > รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมชี้แจงภาระงานคนงาน แม่บ้านในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมชี้แจงภาระงานคนงาน แม่บ้านในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:49:13

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมชี้แจงภาระงานคนงาน แม่บ้านในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อวางแผนการดูแลอาคาร ความสะอาด และการประหยัดพลังงานในอาคารศรีจุฑาภาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด