Home > News > Events > คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับ ศ.พิเศษ​ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับ ศ.พิเศษ​ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:44:48

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะฯ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5