Home > News > Events > หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:37:35

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เป็นวิทยากรหลักให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในลำดับต่อไป ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/azw4tz