Home > News > Events > ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:26:05

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรประจำสาขาวิชาร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในด้านวิชาการและการเรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ณ ห้องประชุม 2126 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/lyw4tz