Home > News > Events > ผู้บริหารและประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:22:03

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาร่วมประชุมสภาวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานทีประชุม ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5

ภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/3yw4tz