Home > News > Events > ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:15:31

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เรณู ผ่องเสรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 2563


ภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/pxw4tz