Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-18 15:36:04

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561