Home > News > Events > คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-18 15:26:39

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ประเมินในปีนี้