Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-18 14:10:12

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563