Home > News > Events > หลักสูตรปริญญาเอก เดินหน้าพัฒนาประเด็นวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านระบบออนไลน์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19
หลักสูตรปริญญาเอก เดินหน้าพัฒนาประเด็นวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านระบบออนไลน์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-18 10:37:01

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการวิจัย ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ให้แก่ทีมนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ในรายวิชา DCA8204 สัมมนาด้านสื่อสาร ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application และการสื่อสารในรูปแบบสมัยใหม่ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในภาวการณ์ สอดรับกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) จากเทคโนโลยีการสื่อสาร (Technology Distruption) ที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนในระดับปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ