Home > News > New Student Admission > กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-06-28 13:43:41

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

และรายงานตัวนักศึกษได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565