Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-17 12:26:51

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "อุเบกขากับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 2153 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว ประธานกรรมการ

2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.สิริกร  อมฤตวาริน กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการที่ปรึกษาร่วม

5. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ


www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4077776492242255&set=pcb.3915356285174053

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #philosophy_and_ethics #ปรัชญาสวนสุนันทา