Home > News > Events > วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-07-16 13:49:41

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาคาร 21 มีมาตรการคัดกรองผู้มาใช้อาคาร โดยการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนเข้าอาคารผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ มีจุดบริการเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน