Home > News > Events > คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-16 10:46:24

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5