Home > News > Events > พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-15 14:10:50

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบหมายให้ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น  ซึ่งจัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา