Home > News > Events > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-09-15 09:48:33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4994708957246359/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th