Home > News > Events > อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา che qa online system ระดับหลักสูตร
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา che qa online system ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-06-14 15:54:46

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 9.00 น. อาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา che qa online system ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา