Home > News > Events > วันอัฏฐมีบูชา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันอัฏฐมีบูชา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-14 09:21:19

(14 พ.ค. 2563) เป็น "วันอัฏฐมีบูชา" วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก โดยวันอัฏฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ตรงกับ วันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ไทย)

ตามพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าสาละ เมืองกุสินารา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) แล้ว เจ้ามัลลกษัตริย์ ผู้ครองนครกุสินารา ได้ทำพิธีสักการบูชาพระบรมศพพระพุทธองค์หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเป็นเวลา 7 วัน ครั้นถึงวันที่ 8 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 จึงได้อัญเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง
ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาขึ้นเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันอันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยการประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น

ยังมีวัดบางแห่งที่ประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะภายในวัด อาทิ พิธีทำบุญและเวียนเทียนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ หรือวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่มีการสืบสานประเพณีอัฏฐมีบูชา จำลองพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชามาอย่างยาวนาน และมีการจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดง แสง สี เสียงเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดงานต่อเนื่องตั้งแต่วันวิสาขบูชามาสิ้นสุดที่วันอัฏฐมีบูชา แต่สำหรับในปีนี้ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดงานประเพณีต่างๆ รวมถึงงานประเพณีอัฏฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจำเป็นต้องงดจัดงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน และจะมีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุซึ่งประดับพระนามาภิไธย "สธ." ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.

นอกจากนั้น ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ก็มีกิจกรรมฟังธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา โดยสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์จะสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมทั้งสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฎฐมีบูชา พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนา 13 กัณฐ์ ตลอดราตรี และจะมีการ Live สดทางเพจ "สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" ในวันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปด้วย