Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-14 14:20:19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่าระบาด ผ่านทางโปรแกรม Google Hangout Meet