Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือตัวแทนวิทยาลัยจีน
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือตัวแทนวิทยาลัยจีน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-14 12:57:41

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชุมหารือวิทยาลัยประเทศจีนเพื่อเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาหน้า