Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-14 12:10:39

วันที่ 10 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ และบุคลากรฝ่ายวิจัย เข้าร่วม "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ทั้งนี้ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 2 จากผลการประเมินรอบที่ 4 (พ.ศ.2563-2567) อีกด้วย

Download