Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายสมปอง แก้วพลอย บิดาของนางชุติมา มิ่งขวัญสกุล
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายสมปอง แก้วพลอย บิดาของนางชุติมา มิ่งขวัญสกุล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-14 11:47:06

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายสมปอง แก้วพลอย บิดาของนางชุติมา มิ่งขวัญสกุล เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ณ สำนักสงฆ์บ้านบางเดียว จังหวัดกระบี่