Home > News > Events > การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-13 09:04:39

การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)