Home > News > Events > นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมภาคการศึกษา 3/2563 ปรับตัวสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมภาคการศึกษา 3/2563 ปรับตัวสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-13 08:55:09

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมภาคการศึกษา 3/2563 ปรับตัวสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 รายวิชา DCA8204 สัมมนาด้านสื่อสาร โดย ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอนสำหรับทีมนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ของเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการวิจัยผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application และการสื่อสารในรูปแบบสมัยใหม่ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในภาวการณ์ สอดรับกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) จากเทคโนโลยีการสื่อสาร (Technology Distruption) ที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนในระดับปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ