Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-13 10:19:42

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา