Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นาง สุมลพร ตะน่าน และ น.ส.กิตติยา รินเพ็ง
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นาง สุมลพร ตะน่าน และ น.ส.กิตติยา รินเพ็ง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-03-12 14:16:09

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นาง สุมลพร ตะน่าน การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ และความต้องการของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และน.ส.กิตติยา รินเพ็ง การค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง
และ สถานที่ในร่ม