Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณสุธีธ์ มั่งมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณสุธีธ์ มั่งมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:37:10

ขอแสดงความยินดี

"คุณสุธีธ์ มั่งมี”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"