Home > News > Events > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:28:28

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิชาหัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา

โดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)

ภาพเพิ่มเติม CLICK