Home > News > Events > ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะอาจารย์ ประธานรุ่นนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะอาจารย์ ประธานรุ่นนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:15:57

วันที่ 6 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะอาจารย์ ประธานรุ่นนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่

????รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

#เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่2564

ภาพเพิ่มเติม CLICK