Home > News > Events > สวนสุนันทาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยใหม่ 3 แห่ง
สวนสุนันทาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยใหม่ 3 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:58:28

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อีกตำแหน่งหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563