Home > News > Events > สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:55:58

สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการ จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้