Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:53:17

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564