Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:43:14

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564