Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:30:00

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564