Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 10:27:32

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ภาพเพิ่่มเติม