Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-11 14:05:07

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ดังนี้

1. นายอารีย์ จิวรรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

2. พระทอง บุตรดี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3. นางสาวขวัญชนก บุญนาค นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา