Home > News > Events > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-11 11:29:24

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"  ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  บางกอกน้อย ๒  โรงแรมรอยัลซิตี้  พระปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร