Home > News > Events > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-11 11:23:33

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดจัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ ๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ เพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการจัดซื้อไว้ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และขอเชิญเลือกซื้อหนังสือจากร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ในราคาพิเศษเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยาการการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย