Home > News > Events > ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-11 12:42:14

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ สามารถสอบถามเพิ่ใเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 02-6687123 ต่อ 1330 และ 1313


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4599697110080881/4599696836747575/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th