Home > News > Events > เปิดรับนิสิตเข้าแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 รูปแบบออนไลน์
เปิดรับนิสิตเข้าแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-10 16:01:07

ด้วยกระทรวงการศึกษาของอินเดีย  จะจัดการแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Digital Coding Platform เป็นเวลา 36 ชั่วโมง กําหนดการแข่งขันในเดือนมกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมเยาวชนในอาเซียนร่วมมือกันหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับความท้าทายสำคัญซึ่งสังคมกำลังเผชิญอยู่ภายใต้ 8 หัวข้อหลัก คือ Blue Economy, Agriculture, Tourism, Healthcare and Biomedical Devices, Environment, Education, Smart Cities and Campuses และ Start-up and Entrepreneurship Ecosystem โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 รูปีอินเดีย

ในการนี้การแข่งขันครั้งนี้ อินเดียขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประเทศละ 40 คน แบ่งเป็นนักศึกษา 30 คน และที่ปรึกษาจำนวน 10 คน โดยทางอินเดียจะเป็นผู้จัดทีมใหม่โดยให้แต่ละทีมมีผู้สมัครจากหลากหลายประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. นักศึกษา เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา เชี่ยวชาญิในสาขาที่สมัคร และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

2. ที่ปรึกษา เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ระบุข้างต้น สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก กระตืดรือร้นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://cutt.ly/WgQCND2 และเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

เอกสารแนบ