Home > News > Events > บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 08:55:32

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ

โดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)

ณ ห้องเรียนอาคาร 31 ชั้น 3