Home > News > Events > บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 08:52:01

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา

โดย พ.ต.อ.หญิง ดร.ดวงสมร โสภณธาดา (อาจารย์ผู้สอน)

ณ ห้องเรียนอาคาร 31 ชั้น 3