Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยรับการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยรับการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-09 15:46:51

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยรับการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://shorturl.asia/qvGpN