Home > News > Events > โครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-09 15:42:30

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://shorturl.asia/QDGUy