Home > News > Events > คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-09 15:37:42

คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563 โดยมีมติเห็นชอบ เรื่องการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563
สำหรับวาระการประชุมโดยสรุป ดังนี้
- หลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์
- การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 2564
- การบริหารงบประมาณ
- ขอมติที่ประชุม เรื่องการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563
- วาระอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย