Home > News > Events > ร่วมสนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
ร่วมสนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-08-09 11:36:14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมสนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2020444558126617&set=pcb.2020445518126521

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th