Home > News > New Student Admission > Admission 1/2024
Admission 1/2024

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-03-25 08:27:03

สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

วิธีการสมัคร คลิ๊ก

14 มีนาคม ถึง 9 มิถุนายน 2567

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567